Terms


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ПИ ЕС ДЖИ" ЕООД (наричан по-долу ДОСТАВЧИК) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от друга.

HITSOL.NET, HITSOL или ХИТСОЛ е търговско наименование ползвано от "ПИ ЕС ДЖИ" ЕООД, фирма регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. Ран Босилек 7, ЕИК 130087268.

"ПИ ЕС ДЖИ" ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни, по повод данните, предоставяни доброволно от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с ползването от тях на УСЛУГИ, оказвани от ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКАЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги (УСЛУГИ) в сферата на информационните технологии, подробно описани в този САЙТ или на други места посочващи тези УСЛОВИЯ.

ДОСТАВЧИКА предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://www.hitsol.net/terms/ и съответните под-страници. Всички под-страници допълват тези условия. В случай на противоречие, сила има тълкуванието на ДОСТАВЧИКА.

При използване УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ДОСТАВЧИКА С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ДОСТАВЧИКА не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до интернет. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ДОСТАВЧИКЪТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

 • да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ДОСТАВЧИКЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДОСТАВЧИКА

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, който е въвел или са станали достояние на ДОСТАВЧИКА при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява предоставените от него ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА по електронен път. (Имена по паспорт, ЕГН, адрес на електронна поща, телефон, адрес и др.)

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от ДОСТАВЧИКА за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Кореспонденцията на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя. Сканирането на съдържанието на сървърите в т.ч. и на потребителското съдържание с цел сигурност, функционалност и системна поддръжка не представлява нарушение от страна на ДОСТАВЧИКА.

ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до УСЛУГИТЕ на ДОСТАВЧИКА, след като извърши процеса на регистрация.

За използване на системата за търговия през интернет и в някои други случай на необходимост от най-високо равнище на сигурност ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва допълнителни средства за защита и/или идентификация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и други средства за идентификация и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и ПИН.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ средства за идентификация или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

Вслучай на загубване (забравяне) на средствата за идентифицация, ДОСТАВЧИКА ще генерира нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на страната, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. ДОСТАВЧИКА не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства ДОСТАВЧИКА няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на ДОСТАВЧИКА, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

 • причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на ДОСТАВЧИКА, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ ;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна ;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;

 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;

 • да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

 • да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

 • да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;

 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

ЦЕНИ, СРОКОВЕ и НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Ако изрично не е упоменато друго:

 • Всички цени са без начислен ДДС;

 • При противоречие между показаните в сайта цени и параметри на услугите спрямо тези в счетоводните документи, превез вземат последните;

 • Заплащането на услугите се извършва авансово по начин, упоменат в раздел плащания;

 • В случай на забава ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на едно на сто от дължимата сума за всеки ден просрочие;

 • Направените плащания от ПОТРЕБИТЕЛЯ се осчетоводяват в следната последователност:

  1. Покриване на задължения за лихви;

  2. Покриване на задължения за допълнителни такси, глоби, неустойки и други подобни;

  3. Покриване на задължения в хронологичен ред, започвайки от най-старото;

 • В законоустановения срок от плащането се издава и изпраща окончателен счетоводен документ по електронен път. Същият не съдържа печат и подписите са заменени от идентификационни шифри. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ във въпросния законоустановен срок за издаване не оспори получаването на документа, се приема за надлежно връчен без забележки.

ДРУГИ

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правата върху предоставяните услуги и съдържание. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да ползват услугите за срока, за които са ги предплатили, а ако те са безплатни, докато не бъдат преустановени от ДОСТАВЧИКА. Не е допустимо прехвърляне на права и задължения на трети страни без писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ДОСТАВЧИКА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, приложение или домейн, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги, да изтрие безплатна услуга, ако не е използвана в продължение на 3 месеца.

Ако дадена услуга е достигнала максималните лимити за ползване, в т.ч. дисково пространство, трафик, показвания, кликове и др., ДОСТАВЧИКЪТ може да предприеме ограничителни действия включително да преустанови предоставянето на УСЛУГИТЕ и/или изтриване на потребителско съдържание.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови предоставянето на част или всички УСЛУГИ включително да изтрие потребителски профил и/или съдържание, при наличието на задължение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ДОСТАВЧИКА е свързан с тази мрежа, ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че потокът информация към и от ДОСТАВЧИКА няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право във всеки момент да се откаже от ползването на услуги, ако е заплатил напълно тяхната стойност и стойността на предоставеното оборудване съгласно издадените счетоводно-оправдателни документи. 

ДОСТАВЧИКЪТ има право във всеки момент едностранно да прекрати предоставянето на услуги. Стойността на неизползваната част от услугите може да бъде използвана при закупуването на други услуги или възстановена по друг договорен между страните начин, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е заплатил напълно тяхната стойност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да върне ползваното оборудване на ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Споделен хостинг".

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и другите ползватели приемат безусловно, че ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за вреди, причинени от отношенията между страните или във връзка със САЙТА, УСЛУГИТЕ, РЕСУРСИТЕ или ДАННИТЕ (СЪДЪРЖАНИЕТО). Ако този отказ от отговорност е недопустим по право изцяло или частично, ДОСТАВЧИКЪТ е ограничено отговорен до минималната определена от закона степен.