Terms‎ > ‎

Условия за ползване на споделен хостинг

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите условия допълват ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и заедно се наричат УСЛОВИЯТА.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Настоящите УСЛОВИЯ се отнасят за всички услуги в които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ограничени или споделени ресурси на сървъри на ДОСТАВЧИКА, наричани тук УСЛУГАТА.

УСЛУГАТА включва следното:

  1. Свободно пространство и интернет свързаност за съхранение и споделяне на ДАННИ с трети страни в Интернет, ограничени до публикуваните параметри в останалата част на САЙТА или договорени с ПОТРЕБИТЕЛЯ и съгласно УСЛОВИЯТА, наричани РЕСУРСИ;
  2. Достъп чрез административен панел или по друг начин до описаните в предходната точка ресурси с цел публикуване, обработване и разпореждане с информацията;
  3. Техническа поддръжка на УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ползват разумно предоставената от ДОСТАВЧИКА УСЛУГА съгласно УСЛОВИЯТА, Абонаментните планове, Упътванията за употреба, законите и съгласно приетото в практиката и обичаите потребление.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да ползват УСЛУГАТА по начин, който натоварва възможно най-малко РЕСУРСИТЕ, който не нарушава работата на другите ПОТРЕБИТЕЛИ и не представлява заплаха за сугурността на УСЛУГАТА и ДАННИТЕ.

В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ установи или има опасения за отклонение в ползването, в това число и от трети лица, има право временно или постоянно да прекрати предоставянето на УСЛУГАТА.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Ако не е уговорено друго, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, и за срока упоменати в документите по поръчката.

Промяната на цени или параметри на УСЛУГАТА в САЙТА или по друг начин не променя вече договореното между страните за срока на ползване, освен ако изрично не се предоговори.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат цената на услугата преди началото на всеки абонаментен период.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право в срок до 30 календарни дни да се откажат от ползването на услугата. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума за УСЛУГАТА намалена с направените разходи в това число за получаване, връщане и осчетоводяване на плащането (банкови и други такси и комисионни), регистрация на домейни, системна администрация или други услуги, бонуси, подаръци и други подобни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

УСЛУГАТА се предоставя за срока за който е заплатена и съгласно УСЛОВИЯТА след надлежно подадена поръчка, приета и одобрена от ДОСТАВЧИКА.

Във всеки един момент ДОСТАВЧИКЪТ може да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и удостовери достоверността на подадените в поръчката или в последствие лични данни или обстоятелства.

Достъпът до УСЛУГАТА е въз основа на приети от ДОСТАВЧИКА начини за оторизация, в това число потребителско име и парола, сертификати или ключове за достъп или комбинация от тях.

ДОСТАВЧИКЪТ може да разрешава или забранява достъпа до РЕСУРСИТЕ на определени IP адреси или цели мрежи по собствено усмотрение с цел допълнителна защита от неправомерен достъп.

Ползването на УСЛУГАТА е гарантирано и възможно само при осигурена от ПОТРЕБИТЕЛЯ или други ползватели свързаност до Интернет и РЕСУРСИТЕ и необходимите крайни устройства.

ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на УСЛУГАТА в случай на техническа профилактика, отстраняване на повреди и други подобни.

Comments